Strange Transmission Yoke - U1668

$179.00

Transmission, 28-Spline Yoke, Chromoly, 1350, Ford - C-4 - AOD - T-5 - Tremec 3550